Relatietherapie Den Bosch.com

De No-Nonsense Relatiespecialist

Praktijkgegevens

Johan de Jong

Onderwijsboulevard 126

5223 DH  ‘s-Hertogenbosch

073 – 711 3310 (afsprakenlijn) of 06 – 53 833 877 (mobiele nummer Johan, voor spoedgevallen en Whatsapp/ SMS)

Lidmaatschappen/ Aangesloten

– Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapie (NBVH): lidnummer 07014
– Register Beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): lidnummer 403157R
– Kamer van Koophandel – Dossiernummer handelsregister 172 00 006
– Van Oss & Partners – Opleiding Vertrouwenspersoon.

AGB Codes (tbv zorgverzekeraars)

  • Praktijkcode 90013661
  • Therapeut Code Johan de Jong 90034702

Banknummer ING

NL70 INGB 000 4854 289 t.n.v. Hypnobalance te ‘s-Hertogenbosch

Schermafdruk 2016 03 06 19.50.34
2024- juni – 2a 
# Hypnobalance.nl – Relatietherapie-Den Bosch.com 
## Voorwaarden versie 2024jun-2a
### Deze voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2024
Informatie, tarieven en voorwaarden
### 0.0 Algemeen
0.1 Op deze pagina treft u belangrijke informatie over de therapie, de tarieven, een verwijzing naar het overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars, de betalingsvoorwaarden en praktijkgegevens. 
0.2 De algemene voorwaarden worden soms geactualiseerd. De meest actuele versie staat altijd op de website. 
0.3  Contact
– Bij vragen kunt u bellen naar de afsprakenlijn: 073-7113310 (voicemail 24/7). 
– Een whatsapp bericht sturen naar 06 -53833877. 
– Een contactformulier insturen via de websites.
### 1.0 Behandeling/ Begeleiding
1.1 Praktijk Hypnobalance/ Johan de Jong biedt de cliënt de benodigde begeleiding en helpt de cliënt naar eer en geweten met zijn/ haar  vraagstelling. 
1.2 Indien de cliënt verhinderd is te komen naar een afspraak zie 4.5.
   
### 2.0 Aansprakelijkheid
2.1 De behandeling betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
2.2 De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor wat betreft de invloeden, inzichten, informatie, uitwerking en gevolgen, zowel positief als negatief van de behandelingen.
2.3 De coach/ therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die verband houden met of voortkomen uit de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand en de keuzes en beslissingen die de cliënt neemt.
2.4 De cliënt informeert de therapeut naar zijn/ haar beste weten over wat nodig is voor de behandeling.
2.5 Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van (relevante medische) informatie met betrekking tot de klacht/ hulpvraag van cliënt komen voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
### 3.0 Klachten
3.1 Praktijk Hypnobalance werkt volgens de WKGGZ, is aangesloten is bij de SCAG en werkt volgens de gedragscode NBVH en RBCZ. Deze verenigingen kennen ieder een onafhankelijke klachten/tuchtcommissie.
3.2 De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut jegens cliënt is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
3.3 Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan eerst met de therapeut.
3.4 Komt u er niet uit met de therapeut kunt u via het secretariaat van de beroepsvereniging NBVH  contact opnemen met de klachtencommissie. 
### 4.0 Tarieven
4.1  – Het eerste gesprek/ intake/ kennismaking alsmede de therapeutische vervolg gesprekken kosten € 138.
4.2  – Voor EMDR & Hypnose sessies geldt een tarief van € 165. 
4.3 – Bovengenoemde bedragen zijn BTW vrij. Bij een factuur op naam van de eigen zaak/ werkgever zijn de bovengenoemde bedragen exclusief BTW.
4.4 Bij een afmelding op de dag van de afspraak zelf/ niet komen opdagen/ het vergeten van de afspraak wordt € 125  in rekening gebracht.
4.4.1 Komt u meer dan 30 minuten te laat dan gaat de sessie niet door en wordt € 125 in rekening gebracht.
4.4.2 Dreigt u te laat te komen bel of stuur dan een whatsapp zodat de therapeut hier rekening mee kan houden. (4.4.1 blijft van kracht)
4.6 Voor een (spoed)sessie in het weekend geldt een toeslag van 20%.
### 5.0 Betalingen
5.1 Consulten worden na afloop in overleg contant of via een ING- betaalverzoek voldaan (u ontvangt dan een WhatsApp/ sms op uw mobiele telefoon met een link naar uw beveiligde bankapplicatie).
5.2 U ontvangt wekelijks na iedere sessie via whatsapp een (pdf) factuur voor uw administratie. Deze factuur is bedoeld voor uw administratie en geschikt om eventueel digitaal te versturen naar uw zorgverzekeraar.
5.3 Openstaande betalingen dienen na de ontvangst van het betaalverzoek binnen drie dagen te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Hypnobalance.
5.4 Indien de eerste factuur niet tijdig wordt voldaan wordt het verdere traject voor invordering verzorgd door Medicas Incassojuristen.
5.5 De betalingsvoorwaarden van Medicas treft u [https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/]. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
5.6 Indien uw financiële situatie het niet toelaat de sessies direct contant of binnen de betalingstermijn te voldoen kunnen er, onder voorwaarden, afspraken worden gemaakt de consulten te voldoen in termijnen. 
5.6.2 Als er afspraken worden gemaakt over termijnbetalingen worden deze door Johan de Jong altijd(!) schriftelijk bevestigd. 
### 6.0 Privacy
6.1 De therapeut kent een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
6.2 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over door u (mondeling) aangegeven mentale gezondheidstoestand en verslagen van de behandelingen.
6.3 Gegevens aangeleverd door de cliënt ten behoeve van de therapie komen in het dossier.
6.3 Hypnobalance/ Johan de Jong waarborgt de privacy van cliënt door:
6.3.1 Zeer zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en eventuele medische cliënt gegevens;
6.3.2 Niemand toegang te verlenen tot cliënt-gegevens (tenzij uitdrukkelijk en alleen op verzoek van client). 
6.4 Gegevens uit het cliënt-dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
6.5.1 Voor overdracht bij onvoorziene langdurige afwezigheid van Johan de Jong aan waarnemer mevr. Marjanne Mos te Kerkdriel.
6.5.2 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
6.5.3 Voor de financiële administratie en invordering. Het is noodzakelijk dat de boekhouder en soms Medicas toegang hebben tot de gegevens op de factuur en de financiële administratie. 
6.5.4 Als Hypnobalance vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, gebeurt dit alleen met de  uitdrukkelijke toestemming van client.
6.6 De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
6.7 Op de factuur bedoeld voor vergoeding bij de zorgverzekeraar staan de volgende gegevens:  Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, de kosten van het consult.
6.8 Op de factuur bedoeld voor uw zakelijke financiële administratie staan de volgende gegevens:. De naam van het bedrijf, naam cliënt/ opdrachtgever, adres en woonplaats, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, de kosten van het consult
### 7.0 Zorgverzekeraars
7.1 De sessies van Hypnobalance/ Johan de Jong worden (deels) vergoed door de (meeste) zorgverzekeraars. Wel dient u aanvullend verzekerd te zijn. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket en gaat niet ten koste van uw eigen risico.
7.2 Om zeker te zijn of en in welke mate de sessies worden vergoed kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Houdt in dat geval de AGB codes van bij de hand: Hypnobalance praktijkcode 90013661, Therapeut Code Johan de Jong, 90034702.
7.3 Relatietherapie en Coaching komen doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars (valt niet onder de vergoeding van hypnotherapie).
### 8.0 Cliënt- rapportages voor derden
8.1 Soms wordt er door instanties/ organisaties gevraagd naar informatie over de behandeling van cliënten. Deze rapportages worden alleen verstrekt met uitdrukkelijke instemming van de cliënt. Dat geldt tevens voor de inhoud van de rapportage.
8.2 De kosten voor de rapportage worden verhaald bij de aanvrager. Voor beknopte cliënt-rapportages wordt 175 euro ex btw en voor meer uitgebreide cliënt-rapportages wordt 275 euro ex btw in rekening gebracht.