Relatietherapie Den Bosch.com

De No-Nonsense Relatiespecialist

Praktijkgegevens

Johan de Jong

Onderwijsboulevard 126

5223 DH  ‘s-Hertogenbosch

073 – 711 3310 (afsprakenlijn) of 06 – 53 833 877 (mobiele nummer Johan, voor spoedgevallen en Whatsapp/ SMS)

Lidmaatschappen/ Aangesloten

Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapie (NBVH): lidnummer 07014
Register Beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): lidnummer 403157R
Kamer van Koophandel – Dossiernummer handelsregister 172 00 006
Beheerder van de hypnotherapie Startpagina.
AGB Codes (tbv zorgverzekeraars)
Praktijkcode 90013661
Therapeut Code Johan de Jong 90034702

AGB Codes (tbv zorgverzekeraars)

  • Praktijkcode 90013661
  • Therapeut Code Johan de Jong 90034702

Banknummer ING

NL70 INGB 000 4854 289 t.n.v. Hypnobalance te ‘s-Hertogenbosch

2021

# Hypnobalance.nl – Relatietherapie-Den Bosch.com

## Voorwaarden versie 2021jan1

### Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2021

Informatie, tarieven en voorwaarden

### 0.0 Algemeen
0.1 Op deze pagina treft u belangrijke informatie over de therapie, de tarieven, een verwijzing naar het overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars, de betalingsvoorwaarden en praktijkgegevens.
0.2 De algemene voorwaarden worden soms geactualiseerd. De meest actuele versie staat altijd op de website.

**Bij het maken van een afspraak is de cliënt akkoord met de meest actuele tarieven en voorwaarden en heeft de client kennisgenomen van de extra informatie op deze pagina. **

Bij vragen hierover kunt u bellen naar de afsprakenlijn: 073-7113310 of een whatsapp bericht sturen naar 06 -53833877.

### 1.0 Behandeling/ Begeleiding
1.1 Praktijk Hypnobalance/ Johan de Jong biedt de cliënt de benodigde begeleiding en helpt de cliënt naar eer en geweten met zijn vraagstelling.
1.2 Indien de cliënt verhinderd is te komen naar een afspraak dient dit zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven (via WhatsApp of telefonisch).

### 2.0 Aansprakelijkheid
2.1 De behandeling betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
2.2 De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor wat betreft de invloeden, inzichten, informatie, uitwerking en gevolgen, zowel positief als negatief van de behandelingen.
2.3 De coach/ therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor problemen die verband houden met of voortkomen uit de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand en de keuzes en beslissingen die de cliënt neemt.
2.4 De cliënt informeert de therapeut naar zijn/ haar beste weten over wat nodig is voor de behandeling.
2.5 Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van (relevante medische) informatie met betrekking tot de klacht/ hulpvraag van cliënt komen voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

### 3.0 Klachten
3.1 Praktijk Hypnobalance werkt volgens de WKGGZ, is aangesloten is bij de SCAG en werkt volgens de gedragscode NBVH/ CAT en RBCZ. Deze verenigingen kennen ieder een onafhankelijke klachten/tuchtcommissie.
3.2 De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut jegens cliënt is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
3.3 Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan eerst met de therapeut.
3.4 Komt u er niet uit met de therapeut kunt u via het secretariaat van de beroepsvereniging NBVH contact opnemen met de klachtencommissie.

### 4.0 Tarieven
4.1 Het basistarief is € 128 euro (60 minuten).
4.2 Het basistarief voor Hypnose & EMDR sessies bedraagt 158 euro (75 minuten!).
4.3 Bij een eventuele uitloop komt hier € 30 per vol kwartier bij.
4.4 Bij een factuur op naam van de eigen zaak zijn de bovengenoemde bedragen ex BTW.
4.5 Voor een afmelding op de dag van de afspraak zelf/ niet komen opdagen/ het vergeten van de afspraak wordt het basistarief van € 128 in rekening gebracht.
4.5.1 Komt u meer dan 30 minuten te laat voor de sessie zonder kennisgeving dan gaat de sessie niet door en telt dit als niet komen opdagen.
4.6 Het basistarief voor een telefonisch consult bedraagt € 20 (10 minuten).
4.6.1 Bij een eventuele uitloop is het bedrag naar rato.
4.7 Cliënten uit 2020 betalen nog tot 1 juli 2021 de tarieven uit 2020.

### 5.0 Betalingen
5.1 Consulten worden na afloop of contant voldaan of via een ING- betaalverzoek (u ontvangt dan een WhatsApp/ sms op uw mobiele telefoon met een link naar uw beveiligde bankapplicatie).
5.2 U ontvangt wekelijks na iedere sessie via whatsapp een (pdf) factuur voor uw administratie. Deze factuur is geschikt om eventueel digitaal te versturen naar uw zorgverzekeraar.
5.3 Openstaande betalingen dienen na de ontvangst van het betaalverzoek binnen 3 dagen te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Hypnobalance.
5.4 Indien de eerste factuur niet tijdig wordt voldaan wordt het verdere traject voor invordering verzorgd door Medicas Incassojuristen.
5.5 De betalingsvoorwaarden van Medicas treft u [https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/]. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
5.6 Indien uw financiële situatie het niet toelaat de sessies direct contant of binnen de betalingstermijn te voldoen kunnen er, onder voorwaarden, afspraken worden gemaakt de consulten te voldoen in termijnen.
5.6.1 De eerste sessie dient altijd na afloop contant te worden voldaan.
5.6.2 Als er afspraken worden gemaakt over termijnbetalingen worden deze altijd schriftelijk bevestigd.

### 6.0 Privacy
6.1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw mentale gezondheidstoestand en verslagen van de behandelingen.
6.2 Gegevens aangeleverd door de cliënt ten behoeve van de therapie komen in het dossier.
6.3 Hypnobalance/ Johan de Jong waarborgt de privacy van cliënt door:
6.3.1 Zeer zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en medische cliënt gegevens
6.3.2 Onbevoegden geen toegang te verlenen tot cliënt-gegevens,
6.4 Johan de Jong kent een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
6.5 De gegevens uit het cliënt-dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
6.5.1 Voor overdracht bij onvoorziene langdurige afwezigheid van Johan de Jong aan waarnemer mevr. Marjanne Mos te Kerkdriel.
6.5.2 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
6.5.3 Voor de financiële administratie en invordering. Hierdoor is het noodzakelijk dat de boekhouder en soms Medicas toegang hebben tot de gegevens op de factuur en de financiële administratie.
6.5.4 Als Hypnobalance vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, gebeurt dit alleen met uw toestemming.
6.6 De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
6.7 Op de factuur bedoeld voor vergoeding bij de zorgverzekeraar staan de volgende gegevens: Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, de kosten van het consult
6.8 Op de factuur bedoeld voor uw zakelijke financiële administratie staan de volgende gegevens:. De naam van het bedrijf, naam cliënt/ opdrachtgever, adres en woonplaats, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, de kosten van het consult

### 7.0 Zorgverzekeraars
7.1 De sessies van Hypnobalance/ Johan de Jong worden (deels) vergoed door de (meeste) zorgverzekeraars. Wel dient u aanvullend verzekerd te zijn. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket en gaat niet ten koste van uw eigen risico.
7.2 Om zeker te zijn of en in welke mate de sessies voor u worden vergoed kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Houdt in dat geval de AGB codes van Hypnobalance bij de hand: praktijkcode 90013661, Therapeut Code Johan de Jong, 90034702.
7.3 Relatietherapie en Coaching komen doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars (valt niet onder de vergoeding van hypnotherapie.

### 8.0 Cliënt- rapportages voor derden
8.1 Soms wordt er door instanties/ organisaties gevraagd naar informatie over de behandeling van cliënten. Deze rapportages worden alleen verstrekt met uitdrukkelijke instemming van de cliënt. Dat geldt tevens voor de inhoud van de rapportage.
8.2 De kosten voor de rapportage worden verhaald bij de aanvrager. Voor beknopte cliënt-rapportages wordt 165 euro ex btw en voor meer uitgebreide cliënt-rapportages wordt 255 euro ex btw in rekening gebracht.